De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners van Almere, en is betrokken, deskundig en onafhankelijk.

Het Rijk heeft per 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Almere. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein. Onze adviezen zijn geclusterd in vijf verschillende domeinen.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Almere

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is zelfstandig en functioneert onafhankelijk van de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen, binnen het sociaal domein aan het college van burgemeester en wethouders.

Sociaal domein

De term ‘sociaal domein’ is een breed begrip. Het gaat over de wijze waarop mensen in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Het sociaal domein is meer dan ondersteuning, begeleiding, jeugdhulp, dagbesteding, inkomen en welzijn, maar heeft ook betrekking op onderwijs, gezondheidszorg, sport, cultuur en vrijetijdsbesteding.

De Adviesraad geeft onafhankelijk en deskundig advies. Dit doet zij door -indien gewenst- bij het uitgeven van haar adviezen gebruik te maken van haar eigen netwerk, de maatschappelijke organisaties en het Breed Overleg+ (waarin diverse cliënt- en maatschappelijke organisaties).

Hoe beter de ASD leden weten wat er leeft op sociaal maatschappelijk gebied binnen onze gemeente, des te beter zijn zij in staat om het beleid van de gemeente te beoordelen.

Zij kunnen geen individuele problemen behandelen maar ze kunnen wel de sociaal maatschappelijke problemen of misstanden van of bij bepaalde groepen uit onze samenleving op de gemeentelijke agenda zetten.

 

Regiovisie Jeugd (augustus 2021)

De Adviesraad is gevraagd advies te geven over de Regiovisie Jeugd. Aandachtspunten die in het advies terugkomen zijn:

‘Inhoudsopgave’

  1. Wat heeft het kind nodig? Zet het gezin en het netwerk centraal en bouw zo, van onderaf, het zorglandschap op.
  2. Kijk naar de opbouw van de keten. Begin met de gewone, vanzelfsprekende basis die goed op orde moet zijn, daaraan gekoppeld de preventie, daarna toegang, analyse en plan; en zorg dat alles goed op elkaar aansluit
  3. Regel lokaal wat lokaal kan (uitgangspunten: zorg dat alle gemeentes vanuit de leidende principes zoals uitgewerkt op pagina 1 van de Regiovisie, handelen)
  4. Formuleer een regiovisie en hoe elke gemeente daarbij aansluit (hou rekening met unieke kenmerken als bevolkingsopbouw, zorgstructuur etc)
  5. Bouw evaluatiemomenten in. Nu staat er regelmatig ‘het werkt niet’, maar wat niet werkt en waarom niet is niet duidelijk.

Wilt u het gehele advies lezen? Klikt u dan op onderstaande link;

Gevraagd Advies Regiovisie Jeugd