Beleid en Financiën

Beleidsplannen en financiële verantwoording

Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere

De Adviesraad Sociaal Domein wordt gefinancierd door de gemeente Almere.
Hiervoor is de ‘Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere’  in het leven geroepen.
Deze steunstichting ontvangt jaarlijks een door de gemeente vastgestelde subsidie, die aangewend wordt voor de financiering van de werkzaamheden van Adviesraad Sociaal Domein Almere.

Reglement Adviesraad Sociaal Domein

Beleid

De werkzaamheden van de stichting, het uitbrengen van adviezen aan de gemeente, worden deels bepaald door vraag van de gemeente.

Voorts kan de stichting besluiten ongevraagde adviezen uit te brengen.

Hiertoe is de inbreng van maatschappelijke organisaties/burgers van Almere van belang.

Voor 2018 wordt uitgegaan van het uitbrengen van minimaal vijf (gevraagde en/of ongevraagde) adviezen.

Naast het uitbrengen van de adviezen wordt er voorzien dat er een viertal informatiebijeenkomsten worden gehouden voor en met Almeerse burgers. De onderwerpen hiertoe worden in de loop van het jaar gekozen en zijn afhankelijk van komende actuele sociale onderwerpen.

In 2018 loopt de eerste zittingstermijn van de huidige adviesraad af. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen er leden aftreden en nieuwe leden benoemd worden. Aandacht zal gegeven worden aan een goede inwerkprocedure voor de nieuwe leden.

Tevens zal er in 2018 veel aandacht worden besteed aan de uitbouw van een centraal digitaal archiveringssysteem.

Hieronder treft u de jaarrekening van 2017 en de begroting van 2018  van de 'Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere'.

Financiën

De 'Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere' legt daarover jaarlijks middels een extern gecontroleerd jaarverslag verantwoording af.

Over de beloning van  het bestuur is het volgende in de statuten is verankerd:

“De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”


Wilt u de jaarlijkse verantwoording lezen?
Hieronder treft u de uitgebrachte jaarrekeningen van de Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere aan. 


ANBI

De 'Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere' heeft een ANBI status. 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Algemene informatie over de ANBI vindt u via deze link Belastingdienst ANBI status.

ANBI

Privacybeleid

Stelt u een vraag, wilt u zich aanmelden voor een vergadering of themabijeenkomst, of verzoekt u om informatie via een contactformulier op deze website? In onderstaand document leest u hoe wij met uw contactgegevens om gaan.

Formulier

Naam: *

E-mailadres: *

Ja, geeft u mij inzage in het volledige advies dat de ASD Almere uitbracht over: