Beleid en Financiën

Beleidsplannen en financiële verantwoording

De 'Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere'
Fiscaal/ RSIN nummer: 8549.10.979

De Adviesraad Sociaal Domein wordt gefinancierd door de gemeente Almere. Hiervoor is de ‘Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere’ in het leven geroepen. Deze steunstichting ontvangt jaarlijks een door de gemeente vastgestelde subsidie, die aangewend wordt voor de financiering van de werkzaamheden van Adviesraad Sociaal Domein Almere. Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden van de adviesraad en een onafhankelijke penningmeester: 
- Vera Kampschöer (Voorzitter) 
- Nicole Hofs (ASD lid)
- Wilma Akkerhuis (ASD lid)  
- John Kroese (Penningmeester) 

Contact opnemen met de Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere? Dat kan via email: info@asdalmere.nl

Het reglement van de ASD kunt u hieronder downloaden: 

Reglement Adviesraad Sociaal Domein

Steven HWG by unsplash


Beleid

De werkzaamheden van de adviesraad, het uitbrengen van adviezen aan de gemeente, worden deels bepaald door vragen van de gemeente. Daarnaast kan de adviesraad besluiten ongevraagde adviezen uit te brengen. Hiertoe is de inbreng van maatschappelijke organisaties/burgers van Almere van belang. Uitgegaan wordt van het uitbrengen van minimaal vijf (gevraagde en/of ongevraagde) adviezen per jaar.

Naast het uitbrengen van de adviezen houdt de adviesraad een aantal informatiebijeenkomsten voor en met Almeerse burgers. De onderwerpen hiervan worden in de loop van een jaar gekozen en zijn afhankelijk van actuele sociale onderwerpen.

Leden 

De leden van de adviesraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Wanneer de eerste zittingstermijn afloopt kunnen er leden aftreden en nieuwe leden benoemd worden. Er wordt zorgvuldig aandacht gegeven aan het inwerken van nieuwe leden. 

In 2021 heeft de ASD, ter gelegenheid van het afscheid van haar grondleggers, een publicatie uitgebracht. Deze publicatie heet "de kunst van het samenwerken" en gaat over de ontwikkeling van de wijkteams.  U kunt deze publicatie hieronder downloaden. 

De kunst van het samenwerken

Photo by Daria Nepriakhina 🇺🇦 on Unsplash

Financiën

De 'Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere' legt daarover jaarlijks middels een extern gecontroleerd jaarverslag verantwoording af.

Over de beloning van  het bestuur is het volgende in de statuten is verankerd:

“De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

Wilt u de jaarlijkse verantwoording lezen?
Hieronder treft u de uitgebrachte jaarrekeningen van de Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere aan. 

ANBI

De 'Stichting tot ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein Almere' heeft een ANBI status. 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Algemene informatie over de ANBI vindt u via deze link Belastingdienst ANBI status.

ANBI