Jeugd

Ongevraagd advies naar aanleiding van de "Terugblik van de Rekenkamer op het rapport ‘Samen voor de jeugd van Almere’ uit 2021

Op 10 maart 2023 heeft de ASD een evaluatie ontvangen op het Rekenkamerrapport ‘Samen voor de jeugd van Almere’. In deze nota blikt de Rekenkamer terug op de aanbevelingen die zijn gedaan in hun Rapport van 16 september 2021. Naar aanleiding van deze toelichting heeft de ASD een ongevraagd advies uitgebracht aan het College. De ASD is blij dat de rekenkamer en de leergroep de vorderingen samen hebben geëvalueerd. Helaas verschilt het evaluatierapport op hoofdlijnen niet veel met het rekenkamerrapport van september 2021 en ziet de ASD niet goed terug wat er met de aanbevelingen van de Rekenkamer is gedaan.

De ASD maakt zich met name zorgen over de volgende onderdelen:
• Het ontbreken van een lange termijnvisie en een regie van de gemeente op samenwerking tussen aanbieders en domeinen.
• Geen duidelijk beleid voor een integrale aanpak over de domeinen heen en de mogelijkheid tot een integraal plan van aanpak voor het gezin. 
• Het leren van succesvolle initiatieven en deze vertalen in structurele aanpassing van de werkwijze en structurele financiering.
• Bij het verzamelen van informatie lijken de financiële en harde data leidend te zijn en ontbreekt een werkwijze om betekenisvolle informatie te verzamelen van hulpverleners en de betrokken gezinnen zelf. 
• Het onvoldoende benutten van het cliëntperspectief.
• Het ontbreken van verantwoordelijkheid voor de overbruggingszorg en de daarbij horende aanspreekcultuur tussen de zorgaanbieders. 

De ASD denkt dat het college vooral aandacht heeft gehad voor het oplossen van de acute crises door middel van projecten met tijdelijke financiering en te weinig naar een lange termijnplan. De regie terugkrijgen begint met een duidelijke visie, de ASD adviseert om hierbij de informatie uit de ‘Sociale Staat van Almere’ te gebruiken. Het complete ongevraagde advies kunt u hier downloaden. 

Jongerenevent en ongevraagd advies 

Op 1 november heeft de Adviesraad Sociaal Domein een jongerenevent georganiseerd met als doel de stem van de jongeren te laten horen. Tijdens deze bijeenkomst hebben jongeren vijf belangrijke thema's naar voren gebracht waar zij tegenaan lopen bij het wonen, leren en werken in Almere. Niet alleen problemen, maar ook oplossingen zijn aangedragen door de jongeren. De bijeenkomst was inspirerend voor de leden van de ASD. Op basis van het gesprek met de jongeren is een ongevraagd advies geschreven en naar het college gestuurd. Het advies bestaat uit drie onderwerpen: 
1) De vijf problemen die jongeren hebben aangekaart tijdens het jongerenevent
2) Het betrekken van jongeren bij het ontwikkelen van beleid
3) Het inzetten van ervaringsdeskundigen bij de uitvoering van beleid. 

Het advies is begin februari aangeboden aan het college, het volledige advies kunt u hier downloaden: 
Ongevraagd advies jongerenevent ASD februari 2023

Brief leerlingenvervoer

In december heeft de ASD een brief geschreven over de problemen voor leerlingenvervoer in Almere naar aanleiding van een landelijke petitie, het tweemaal bespreken van dit onderwerp op de politieke markt en een klacht van een inwoner. De werkgroep jeugd heeft hun licht laten schijnen op het onderwerp en begrijpt dat tekort aan menskracht het oplossen van de problemen moeilijk maakt. De ASD heeft het dringende advies gegeven om op initiatief van de gemeente een bijeenkomst te organiseren met de verschillende partijen; ouders, speciaal onderwijs, leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en vervoerder. Een bijeenkomst bedoelt om met elkaar ideeën en mogelijke oplossingen te bespreken onder de gegeven omstandigheden. In januari is een reactie gekomen en een gesprek zal volgen tussen de werkgroep jeugd en de verantwoordelijke ambtenaar. De brief is hieronder in zijn geheel te downloaden. 

Brief leerlingenvervoer december 2022
 

Brief jeugdbescherming 

Eind 2022 heeft de werkgroep jeugd een brief geschreven naar aanleiding van verontrustende berichten in de media betreffende jeugdbescherming. De werkgroep stelt in de brief vragen over de stand van zaken in Almere over de keten, de kinderen en de werkers. In december is hier een reactie op gekomen, de gemeente kon de gevraagde gegevens niet op korte termijn aanleveren. In het structurele overleg van half januari is gesproken over de jeugdbeschermingsketen. De brief van de ASD is hieronder in te zien: 

Brief jeugdbescherming december 2022


Reactie op publieksversie jeugdverordening 

In november heeft de werkgroep jeugd een reactie gegeven op een voorgelegde publieksversie van de jeugdverordening. De ASD is blij dat er een publieksversie komt maar ziet nog kansen om te verbeteren in taalgebruik, begrijpelijkheid en correctheid. De ASD heeft ook geadviseerd om samen te werken met de afdeling WMO omdat in deze afdeling eenzelfde traject loopt voor het ontwikkelen van een publieksversie voor de verordening WMO. Ook vindt de ASD het belangrijk om ervaringsdeskundigen in te schakelen om mee te lezen met de publieksversie. 

De reactie van de werkgroep jeugd op de publieksversie jeugdverordening is hieronder te downloaden.

Reactie op publieksversie jeugdverordening november 2022Oudere adviezen 

In oktober 2021 is de ASD gevraagd om advies te geven over de verordening jeugdhulp. In het advies wordt aandacht besteedt aan de samenhang tussen verordening jeugdhulp en de Wmo. Er wordt in het advies aandacht besteedt aan de volgende thema’s: 

  • cliëntenparticipatie , waaronder cliëntenondersteuning, term eigen kracht en hulp aan het gezin centraal, eigen regie bij de hulpvrager behouden  
  • kwaliteit en aanbieders, waaronder een publieksversie van de verordening en het keurmerk organisaties monitoren
  • inzet van de hulpverleners, met name ervaringsdeskundigen
  • hulpvraag en ondersteuningsplan, uitgaande van 1 kind- 1 gezin- 1 plan. De hulpvraag begint bij de inwoner en ouders spelen een  cruciale rol bij opstellen van het ondersteuningsplan. 

Het advies kunt u hieronder downloaden: 
Advies verordening jeugdhulp november 2021

De ASD heeft in oktober 2021 ongevraagd advies gegeven over het rapport van de rekenkamer. Dit rapport bevat een gedegen onderzoek naar jeugdhulp in Almere sinds 2015. De gedane aanbevelingen in het rapport worden onderschreven door de ASD waarbij in het advies extra aandacht is besteed aan:

  • hulp bij complexe problematiek en de samenwerking tussen de verschillende organisatie daarbij
  • regierol van de gemeente bij de samenwerking tussen de verschillende organisaties
  • implementeren van de aanbevelingen vraagt van de gemeente een fundamenteel andere samenwerking, met de kernwoorden ontschottten van afdelingen en integrale samenwerking.

Het advies is hieronder te downloaden: 
Ongevraagd advies rapport rekenkamer jeugdzorg oktober 2021


In juli 2021 is de ASD gevraagd om advies te geven over de Regiovisie Jeugd. De ASD heeft geconstateerd dat het document, in de ogen van de ASD, geen visie is, maar een beheersambitie. Een visie zou zijn dat er een beeld geschetst wordt van de ideale situatie, beredeneerd vanuit het kind/ het gezin en het omringende netwerk. Het stuk lijkt bestuurlijk gezien een utopie. De visie is volgens de ASD tweeledig: gezond en veilig opgroeien van ieder kind in een kansrijke omgeving en het versterken van de ouders in hun opvoedingstaak. De gezamenlijk ambitie van gemeenten zou moeten zijn het ontwikkelen en opbouwen van een regionaal zorglandschap voor jeugdzorg.Het volledige advies van de ASD kunt u hieronder downloaden: 
Advies Regiovisie Jeugd augustus 2021


De adviezen die door de ASD gegeven zijn in 2020 betreffende het domein jeugd, kunt u hieronder downloaden. 

Ongevraagd advies Startnotitie Pilot Gezinsbegeleiding april 2020


Ongevraagd advies bezuinigingen Jeugdzorg november 2020

      

Ongevraagd advies ten aanzien van bezuinigingen Jeugdhulp december 2020