Zorg, veiligheid en opvang

Advies regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 

In maart 2023 is de ASD gevraagd om advies te geven over de regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geven van een regiobreed advies ligt voor de hand maar is door planningsproblemen met andere adviesraden uit de regio niet gelukt. De ASD Almere heeft daarom zelfstandig advies gegeven op de regiovisie vanuit Almeers perspectief. De ASD kan zich in grote lijnen vinden in de regiovisie: eerder en beter in beeld krijgen van geweld, het duurzaam stoppen van geweld en meer aandacht voor specifieke groepen. Wij onderschrijven de uitgangspunten dat hulp zoveel mogelijk thuis moet plaatsvinden en dat het plan van aanpak opgesteld wordt door het huishouden waar het om gaat samen met de professionals. Het continue leren van professionals van en met elkaar is nodig om de hulp te verbeteren. Hiervoor is het van belang om goed inzicht te hebben, in wat wel of niet werkt. Wij missen in de Regiovisie een beschrijving van de belangrijkste knelpunten op dit moment, een analyse daarvan en van daaruit een onderbouwing voor deze Regiovisie. Het is duidelijk dat er veel gebeurt rond de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, en ook veel goede dingen, maar wij missen het overzicht en een duidelijke lijn hierin.

Het gevraagde advies is op 14 maart aangeboden aan het college en is hieronder in zijn volledigheid te downloaden: 
Gevraagd advies Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling maart 2023

Oudere adviezen

De ASD heeft in 2019 een ongevraagd advies gegeven toen landelijk de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling “Geweld hoort nergens thuis” werd gestart. Binnen deze aanpak hebben alle regio’s, een regionale vertaling gemaakt. In dit ongevraagde advies heeft de ASD de aandachtspunten voor Almere benoemt. Het ongevraagd advies van de ASD kunt u hieronder downloaden. 

Ongevraagd advies Geweld hoort nergens thuis maart 2019