Gezondheidsbeleid

Adviezen 2021 en 2022 


Op 10 maart 2022 is de ASD gevraagd om advies te geven over de gezondheidsnotitie 2022-2025. In overleg met de betrokken ambtenaren heeft de ASD geadviseerd om de gezondheidsnotitie verder uit te werken met concreet beleid waarin haalbare doelen worden gesteld die meetbaar en toetsbaar zijn. Het complete advies kunt u hieronder downloaden: 
Advies notitie gezondheid 2022-2025 april 2022

Op 12 juli 2021 ontving de ASD een verzoek om advies over het Meerjarenperspectief ‘Verzilvering van goud’. De ASD is tevreden dat er nu een meerjarenperspectief voor ouderen ligt, waarmee de komende jaren aandacht voor de ouderen in Almere structureel is gemaakt. Echter, de opzet van het meerjarenperspectief kent in de ogen van de ASD nogal wat onvolkomenheden. De verdeling in acht leefgebieden is op zich goed, maar de uitwerking is in de ogen van de ASD weinig concreet, vrijblijvend en zonder prioritering weergegeven. De opzet van het voorliggende meerjarenperspectief is aanbodgericht in plaats van vraaggestuurd. Het perspectief mist concrete en meetbare doelen waar het aanbod aan bij kan dragen en is daardoor ook niet te monitoren en ook niet te evalueren. Bovendien is dit aanbod erg breed en zijn er veel partijen bij betrokken. De ASD vindt de veelheid aan thema's en acties, plus de afhankelijkheid van het netwerk van aanbieders een groot risico. De ASD pleit voor een sterke regie, met frequente monitoring zodat zichtbaar en merkbaar wordt dat resultaten zijn geboekt.

Advies meerjarenperspectief Verzilvering van Goud september 2021