Oudere adviezen WMO en Welzijn

Klassieke aanpak Wmo oktober 2021

Op 11 oktober 2021 ontving de ASD een adviesaanvraag inzake de Aanpak Klassieke Wmo. In de aanvraag werd de ASD specifiek gevraagd naar aandachtspunten aangaande de uitvoering en toepassing. De ASD is van mening dat het een helder voorstel is met een evenwichtig pakket aan maatregelen, die er in samenhang voor moeten zorgen dat de verwachte stijgingen van aanvragen en de daarmee gepaard gaande extra kosten binnen de gestelde budgetten blijven. In de gepresenteerde maatregelen worden volgens de mening van de ASD echter te weinig rekening gehouden met demografische ontwikkelingen die de vraag naar "klassieke Wmo" zullen doen stijgen in de toekomst. De voorgestelde maatregelen kunnen op korte termijn wel enige verlichting geven op het budget, maar op langere termijn zal het budget meer in overeenstemming moeten worden gebracht met de demografische werkelijkheid. De ASD heeft per maatregel aandachtpunten omschreven die u kunt lezen in het volledige advies dat hieronder te downloaden is: 

Advies aanpak klassieke WMO november 2021

Begin 2021 heeft de ASD het agendavoorstel ‘Consultatie Grip op de Wmo’, ontvangen, dat gericht was aan de raad. De ASD heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ongevraagd advies te geven op dit agendavoorstel. De ASD onderschrijft de analyse van factoren die ertoe leiden dat het huidige Wmo systeem onhoudbaar wordt. Structurele aanpassingen zijn noodzakelijk. De ASD is goed te spreken over het voornemen om de Wmo ondersteuningsarrangementen in samenhang te brengen met de ontwikkelingen binnen welzijn en jeugdhulp. En ziet dit als een belangrijke eerste stap naar een integraal sociaal beleid. De genoemde vijf speerpunten in het stuk als verdere uitwerking van de aanpak, zijn in opzet goed gekozen en kunnen een goede start zijn voor de herziening. De speerpunten zijn echter instrumenteel van aard en vrij technisch geformuleerd terwijl de ASD de aanpak graag geformuleerd ziet vanuit de (impact op de) Almeerder. De lokale infrastructuur – de wijknetwerken – zijn in de ogen van de ASD daarvoor de basis, waarbij de menselijke maat centraal staat, en daarna pas het systeem. Het volledige ongevraagde advies op het agendavoorstel 'Consultatie Grip op de Wmo' kunt u hieronder in zijn geheel downloaden: 

Ongevraagd advies Raadsconsultatie "Grip op de WMO" februari 2021 

De ASD is ook gevraagd om advies te geven op het Almeers protocol voor huishoudelijke ondersteuning. Het doel van dit protocol is beschreven in een normenkader dat in de ogen van de ASD objectiviteit en rechtszekerheid biedt aan de Almeerse burger. Het uitgangspunt ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’ dat in het protocol beschreven wordt, staat de ASD aan. De ASD adviseert om de doelstelling, zoals beschreven in de Notitie Implementatie, ook te vermelden in het protocol zelf. De ASD adviseert bovendien om onderscheid te maken in het doel van het indicatie-instrument en de overkoepelende doelstelling, en deze ook helder en duidelijk in de communicatie te verwoorden voor de inwoner. Hieronder vindt u het volledige advies: 

Advies Almeers protocol voor huishoudelijke ondersteuning februari 2021

In februari 2021 heeft de ASD een aanvraag gekregen om te adviseren over het beleidskader WELzijn in Almere. De ASD is te spreken over het feit dat er nu een beleidskader ligt ten aanzien van welzijn en onderschrijft in grote lijnen de visie op het welzijnswerk zoals in het beleid is omschreven. Wel constateert de ASD dat er geen samenhang in het voorgestelde beleid terug te vinden is tussen welzijn, jeugd, wijknetwerken en wmo. Hieronder het volledige advies:

Advies beleidskader WELzijn in Almere februari 2021


Klik hier om terug te gaan naar de pagina met actuele informatie in het domein WMO en Welzijn