Oudere adviezen domein jeugd 

Advies verordening jeugdhulp november 2021
In oktober 2021 is de ASD gevraagd om advies te geven over de verordening jeugdhulp. In het advies wordt aandacht besteedt aan de samenhang tussen verordening jeugdhulp en de Wmo. Er wordt in het advies aandacht besteedt aan de volgende thema’s: 

  • cliëntenparticipatie , waaronder cliëntenondersteuning, term eigen kracht en hulp aan het gezin centraal, eigen regie bij de hulpvrager behouden  
  • kwaliteit en aanbieders, waaronder een publieksversie van de verordening en het keurmerk organisaties monitoren
  • inzet van de hulpverleners, met name ervaringsdeskundigen
  • hulpvraag en ondersteuningsplan, uitgaande van 1 kind- 1 gezin- 1 plan. De hulpvraag begint bij de inwoner en ouders spelen een  cruciale rol bij opstellen van het ondersteuningsplan. 

Het advies kunt u hieronder downloaden: 
Advies verordening jeugdhulp november 2021


Ongevraagd advies rapport rekenkamer jeugdzorg oktober 2021 

De ASD heeft in oktober 2021 ongevraagd advies gegeven over het rapport van de rekenkamer. Dit rapport bevat een gedegen onderzoek naar jeugdhulp in Almere sinds 2015. De gedane aanbevelingen in het rapport worden onderschreven door de ASD waarbij in het advies extra aandacht is besteed aan:

  • hulp bij complexe problematiek en de samenwerking tussen de verschillende organisatie daarbij
  • regierol van de gemeente bij de samenwerking tussen de verschillende organisaties
  • implementeren van de aanbevelingen vraagt van de gemeente een fundamenteel andere samenwerking, met de kernwoorden ontschottten van afdelingen en integrale samenwerking.

Het advies is hieronder te downloaden: 
Ongevraagd advies rapport rekenkamer jeugdzorg oktober 2021

Advies Regiovisie jeugd augustus 2021 
In juli 2021 is de ASD gevraagd om advies te geven over de Regiovisie Jeugd. De ASD heeft geconstateerd dat het document, in de ogen van de ASD, geen visie is, maar een beheersambitie. Een visie zou zijn dat er een beeld geschetst wordt van de ideale situatie, beredeneerd vanuit het kind/ het gezin en het omringende netwerk. Het stuk lijkt bestuurlijk gezien een utopie. De visie is volgens de ASD tweeledig: gezond en veilig opgroeien van ieder kind in een kansrijke omgeving en het versterken van de ouders in hun opvoedingstaak. De gezamenlijk ambitie van gemeenten zou moeten zijn het ontwikkelen en opbouwen van een regionaal zorglandschap voor jeugdzorg.Het volledige advies van de ASD kunt u hieronder downloaden: 
Advies Regiovisie Jeugd augustus 2021


Adviezen 2020 

De adviezen die door de ASD gegeven zijn in 2020 betreffende het domein jeugd, kunt u hieronder downloaden. 

Ongevraagd advies Startnotitie Pilot Gezinsbegeleiding april 2020

Ongevraagd advies bezuinigingen Jeugdzorg november 2020      

Ongevraagd advies ten aanzien van bezuinigingen Jeugdhulp december 2020


De recente adviezen in het domein jeugd: