"Graag nóg meer cliëntorganisaties in ons netwerk"

Adviesraad Sociaal Domein Almere zoekt verdere aansluiting. “Graag nóg meer cliënt- en belangenorganisaties in ons netwerk”
ALMERE – “De Adviesraad Sociaal Domein Almere is ruim een jaar operationeel”, zegt voorzitter Klaas Jongejan. Deze raad geeft de gemeenteraad en het college advies over veranderingen in het ‘sociaal domein’. “We hebben al veel bereikt en er is nog veel te doen.” Hij roept andere belangenorganisaties op zich aan te sluiten in het netwerk.

Het Rijk heeft aan het begin van dit jaar ‘de sociale taak’ overgedragen aan alle gemeenten, dus ook aan de gemeente Almere. Onder deze sociale taak ofwel het ‘sociaal domein’ vallen vier onderwerpen: de jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding van mensen die niet in de Wet langdurige zorg vallen, de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én huisvesting en wonen. Klaas Jongejan, voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Almere (ASD Almere) is tevreden met wat zij in hun werkgroepen bereikt hebben, “maar”, voegt hij eraan toe, “er is nog veel werk te verzetten. We zijn er nog niet…”

‘Luis in de pels’
De Adviesraad Sociaal Domein Almere is de ‘luis in de pels’ als het gaat om wijzigingen in het beleid voor het sociaal domein. Jongejan: “Er is veel veranderd sinds 1 januari dat invloed heeft op het leven van Almeerse inwoners, denk alleen al aan het persoonsgebonden budget. De gemeente vraagt advies aan ons, om na te gaan of plannen doorgevoerd kunnen worden.” De ASD Almere als adviseur of klankbord voor de gemeente? “Ja,” beaamt Jongejan, “daarom bestuderen en bespreken wij die gemeentelijke voorstellen in onze eigen werkgroepen én met personen uit het netwerk, de maatschappelijke partners en het Breed OverlegPlus.” Die laatste is de paraplu waaronder zo’n veertig belangenorganisaties verenigd zijn en dus, net als andere betrokken partners van de ASD Almere, contact hebben met inwoners van Almere.

Gevraagd advies, en soms een gesprek
“We stemmen via onze werkgroepen dus steeds af of mogelijke wijzigingen een grote groep Almeerders niet benadelen”, legt Jongejan uit. “En de uitkomsten van deze gesprekken bundelen we in een beknopt adviesdocument.” Deze ‘gevraagde adviezen’ zijn openbaar; en via onze site zijn telkens samenvattingen terug te lezen. Naast de adviezen kan de ASD Almere de gemeente opheldering vragen over een onderwerp. Een voorbeeld daarvan is de kwestie over de Huishoudelijke hulp toelage, van 28 september. Twee leden van de ASD Almere, Koos van Teijlingen en Marchien Koster, gingen met een ambtenaar van de gemeente Almere in gesprek, omdat er veel onduidelijkheid was wie er al dan niet recht op had. Deze Huishoudelijke hulp toelage is namelijk een verzachtende maatregel tot ‘het behoud of uitbreiding van werkgelegenheid van de huishoudelijke hulpen daar waar de werkgelegenheid op de tocht staat als gevolg van de bezuinigingen’. Hierbij vroeg de ASD Almere ook naar het aantal uur en welke mantelzorgers hiervan gebruik mogen maken, en welke organisaties niet.

En ook ‘ongevraagd advies’
De adviesraad hoopt - namens inwoners van Almere - de betrokken wethouders en de gemeenteraad zo goed mogelijk, onafhankelijk en deskundig, te adviseren. “Bovendien geven we ook ongevraagd advies, wanneer wij signalen opvangen uit onze achterban, wanneer blijkt dat veel Almeerders niet de steun krijgen vanuit het sociaal domein waar ze wel recht op zouden moeten hebben. De voorzitter kijkt ernstig: “Maar we zijn er nog niet. We zoeken nog altijd aansluiting bij nog meer (belangen)organisaties. We werken al met veel belangenorganisaties samen. De twaalf leden van de ASD Almere zijn niet voor niets geworteld in onze samenleving, of vanuit een persoonlijke band met een onderwerp, omdat ze bijvoorbeeld een kind met een beperking hebben of kennen, om maar iets te noemen.”

“Cliëntorganisaties gezocht!”
Zoals gezegd vindt Jongejan het noodzakelijk dat cliëntorganisaties zich aansluiten bij het netwerk van de ASD Almere. “Als we rechtstreeks input krijgen van mensen die in contact staan met de inwoner, vanuit hun organisatie ook weten te verwoorden waar de knelpunten zijn, kunnen we sneller handelen. En dus beter advies geven.” Het tijdsaspect om te reageren op voorstellen van de gemeente is bovendien beperkt. “Dus hoe dichter we bij de bron zitten, des te beter en slagvaardiger we advies kunnen geven; en dat alles in het belang van iedere inwoner.”

Wishlist
Er is weliswaar al contact met organisaties als het Flevoziekenhuis, Vitree, en Zorggroep Almere. “Maar nog niet elke cliëntorganisatie weet ons te vinden…” Daarnaast staan op zijn ‘wishlist’ instanties die met armoede en wonen te maken hebben. “Denk maar aan de veranderingen voor beschermd wonen, de PGB of de Wajong. Daarom willen we graag die input krijgen van belangenorganisaties én cliëntorganisaties.” Ook is de adviesraad naarstig op zoek naar jongerenorganisaties, zodat duidelijk wordt wat er bij hen speelt. De voorzitter besluit: “Ons doel is vrij eenvoudig: zo veel mogelijk informatie weten te vertalen naar adviezen, zodat de zorg – in de breedste zin van het woord - beter geregeld wordt. Daarom hebben we gesprekken met mensen van de werkvloer, die van de hoed en de rand weten. Uit al die informatie destilleren wij de pijnpunten en kunnen we verbeteringen voor het gemeentelijk beleid voorstellen of invloed op de begroting krijgen, in het voordeel van de inwoner.”

Voor aanmelding en meer informatie: Adviesraad Sociaal Domein Almere